به گزارش ایلنا، در راستای پیشبرد اهداف فدراسیون و انجمن ماهیگیری ورزشی ایران، فعالیت در جهت استعدادیابی و هماهنگی‌های لازم با محیط‌زیست، ترویج فرهنگ ماهیگیری ورزشی با قلاب  «ماهی را  بگیر و رها کن» دوستی با طبیعت، برگزاری مسابقات خانوادگی و حمایت از حضور پررنگ‌تر بانوان و گروه‌های سنی مختلف و تدوین قوانین و مقررات جامع، شناسایی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های نقاط مختلف کشور و برنامه‌ریزی راهبردی و اجرایی طی  حکمی امیر مصدق به عنوان نخستین رئیس انجمن ماهیگیری ورزشی فدراسیون همگانی ایران منصوب‌ شد.

پیش از این انجمن ماهیگیری ایران صرفاً با سمت سرپرستی اداره شده است.

ماهیگیری ورزشی، تلفیقی از رشته‌های کوه‌پیمایی، طبیعت‌گردی و ورزش‌های آبی با صید غیرتجاری است.

ماهیگیری ورزشی شامل روش‌های گوناگون، اعم از انتظاری، اسپینینگ، ترولینگ و غیره که در دنیا استقبال عمومی و همگانی ویژه‌ای دارد.

انتظار می رود با توجه به سوابق قهرمانی و مدیریتی امیر مصدق شاهد توجه بیش از پیش مردم به حفظ محیط زیست و ورزش زیبا ماهیگیری باشیم.