ماهی کپور

ماهی کپور و انواع آن...

/common-carp-2

ماهی کپور گونه‌های مختلفی دارد که روی هم رفته پرجمعیت‌ترین تیره‌ی ماهی‌های آب‌های شیرین را به وجود می‌آورند که از آن‌ها تحت عنوان سایپرینیدها (Cyprinids) یاد می‌شود. این ماهی‌ها به طور تقریبی در کل جهان وجود دارند اما حضور آنها به شکل طبیعی در استرالیا، آمریکای جنوبی و قطب‌های شمال و جنوب مشاهده نشده است. فَکِ تمامی گونه‌های مختلف این ماهی بدون دندان بوده و تقریباً تمام آن‌ها فلس دارند. کپورها به جای دندان استخوان‌هایی در ناحیه‌ی حلق دارند که به خرد کردن غذای آنها کمک می‌کند. در ادامه بیشتر با ماهی کپور و انواع آن آشنا می‌شوید.


ماهی کپور و انواع آن...

/common-carp

ماهی کپور گونه‌های مختلفی دارد که روی هم رفته پرجمعیت‌ترین تیره‌ی ماهی‌های آب‌های شیرین را به وجود می‌آورند که از آن‌ها تحت عنوان سایپرینیدها (Cyprinids) یاد می‌شود. این ماهی‌ها به طور تقریبی در کل جهان وجود دارند اما حضور آنها به شکل طبیعی در استرالیا، آمریکای جنوبی و قطب‌های شمال و جنوب مشاهده نشده است. فَکِ تمامی گونه‌های مختلف این ماهی بدون دندان بوده و تقریباً تمام آن‌ها فلس دارند. کپورها به جای دندان استخوان‌هایی در ناحیه‌ی حلق دارند که به خرد کردن غذای آنها کمک می‌کند. در ادامه بیشتر با ماهی کپور و انواع آن آشنا می‌شوید.